ht

Pedoman

Sebagai penyelenggaraan pendidikan/sekolah Islam, Yayasan Imam Asy-Syafii Cendikia Riau berlandaskan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan memperhatikan pedoman-pedoman sebagai berikut:

 • Islam Kaffah Rahmatan Lil ‘alamin
 • Tashfiyah dan tarbiyah melalui bimbingan para ulama ahlusunnah wal jama’ah, maksudnya membersihkan Islam dari segala pengaruh luar yang bukan darinya atau bertentangan dengannya. Selanjutnya dengan Islam yang Kaffah, murni dan sudah ditashfiyyah, Yayasan Imam Asy-Syafii Cendikia Riau melakukan tarbiyah terhadap peserta didiknya melalui bimbingan para ulama ahlusunnah wal jama’ah
 • Mengoptimalkan nilai tarbiyah dalam ta’lim dan tazkiyah, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam pada seluruh proses pendidikan di sekolah, baik melalui kurikulum lokal yang menjadi inti kurikulum, ataupun kurikulum nasional, dengan proses pembelajaran di kelas, di luar kelas dan melalui keteladanan para guru.
 • Membuat budaya Akhlaq Madrasah Islami (AMI)
 • Membuat budaya Muamalah Madrasah Islami (MUAMI)
 • Pendekatan targhib (motivasi dan cinta)
 • Menggunakan tarhib (sanksi atau punishment) sebagai bagian dalam pendidikan, namun ditekankan pada proses dan efektifitas penerapannya dengan memperhatikan kaedah-kaedah syar’i.
 • Bertahap dengan Kaedah Al Aham Fal Aham
 • Mengupayakan pengajaran agama yang menyentuh fitrah dan hati peserta didik, sebab dari sinilah kesadaran agama bermula.
 • Dalam mengajarkan masalah manhaj perlu dimengerti pentingnya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah serta memberikan wawasan kepada peserta didik tentang kemungkinan khilafiyyah pada masalah-masalah ijtihad dan perbedaan selama masing-masing mempunyai dalil-dalil yang shahih dengan bimbingan ulama.
 • Uswah hasanah

 

CIRI KHAS PENDIDIKAN

Sedangkan ciri khas pendidikan untuk kompetensi lulusan yang diharapkan adalah:

 • Penguasaan Al Qur’an dalam bentuk tahsin bacaan dan target hafalan
 • Penguasaan Bahasa Arab dalam bentuk lesan dan tulisan, sehingga mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi yang berpengantar Bahasa Arab
 • Penguasaan Bahasa Inggris sebagai Bahasa International yang banyak digunakan dalam berbagai aspek
 • Penguasaan iptek dengan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pemerintah dan kebutuhan penguasaan teknologi setiap jenjang pendidikan
 • Integrasi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan Sunnah Nabi shallallhu’alaihiwasallam dalam setiap aspek dan proses belajar mengajar
 • Melatih mental keikhlasan, pejuang dan calon pemimpin sesuai dengan jenjang pendidikannya, siap melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
 • Bimbingan dan pelatihan yang mengarah kepada kemandirian, tanggung jawab pada tugas, kedisiplinan dan budaya hidup sehat sesuai jenjang pendidikan.